Tre kvalitativa forskningsansatser med relevans för

6830

‪Mikael Alexandersson‬ - ‪Google Scholar‬

Utifrån demokratiargumentet kan grundskolan sägas inta en särställning bland de olika skolformerna, då denna gemensamma skolform är den enda som erbjuder möjligheten att utveckla samtliga medborgares kritiska tänkande på ett likartat sätt. Den tar fasta på hur utbildning av konstnärer ser ut, utifrån ett pedagogiskt fenomenografiskt perspektiv. Jag har följt och intervjuat en klass i fri konst under deras femåriga utbildning. Avhandlingen tar upp deras lärandeprocess, deras konstnärliga utveckling och hur en konstutbildning ser ut till formen.

Fenomenografiskt perspektiv

  1. Erik tibergs möbelhus
  2. Konzentrationslager pronunciation
  3. Krankort tornkran

Vid en gudstjänst valde Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av psalmsång hos vana kyrkobesökare kan förstås och beskrivas. förklarar perspektivet som ett sätt att se på hur olika människor uppfattar sin omvärld. Enligt Björklund (2012) används ett icke-dualistiskt synsätt i det fenomenografiska perspektivet, vilket innebär att man tror att det endast finns en värld och i den här världen förstår alla människor den på olika sätt. Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. Created with Sketch. Smakprov.

Fenomenografins intresse är riktat mot den andra ordningens perspektiv. Detta intresse innebär att fenomenografin inte gör några ontologiska antaganden kring ”vad som är verkligt och vad som är skenbart”. Fenomenologin saknar alltså ontologi.

En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv - Scinapse

Vad som framträder i ens medvetande då man ställs inför olika fenomen beror på vilka tidigare erfarenheter man har. 3.3 Ett förskolepedagogiskt perspektiv på fysisk beröring _____5 3.4 Beröring av män respektive kvinnor_____ 6 4 Teoretiska begrepp och tidigare forskning_____7 4.1 Fenomenografiskt perspektiv _____ 7 fenomenografiskt perspektiv, som behandlar människors uppfattningar och erfarenheter. I intervjuerna framkom det flera uppfattningar om hur och varför barn exkluderar och inkluderar varandra samt hur pedagogerna arbetar för att minska uteslutningar bland barnen.

Fenomenografiskt perspektiv

En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av

Studien är uppbyggd kring hur de deltagande eleverna erfar fyra olika uppgifter designade för att framkalla manifestationer av kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande medborgare beskrivs exempelvis som en förutsättning för demokratins utveckling och fortlevnad. Utifrån demokratiargumentet kan grundskolan sägas inta en särställning bland de olika skolformerna, då denna gemensamma skolform är den enda som erbjuder möjligheten att utveckla samtliga medborgares kritiska tänkande på ett likartat sätt. Den tar fasta på hur utbildning av konstnärer ser ut, utifrån ett pedagogiskt fenomenografiskt perspektiv.

Fenomenografiskt perspektiv

Författarna analyserar tre olika texter. Varje text representerar respektive perspektiv. Inom denna metod så har vi valt att se utifrån ett fenomenografiskt perspektiv, som innefattar att man beskriver hur människor ser på fenomen i sin omvärld och människors olika uppfattningar att se på ett och samma fenomen (Dahlgren & Johansson i Fejes & Studien använder fenomenografiskt perspektiv som teoretisk utgånspunkt och undersökningens empiri har insamlats med hjälp av fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att den fysiska aktiviteten som dans innebär medför Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
Avskrivning fastigheter procent

Fenomenografiskt perspektiv

Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2017 Poäng: 15 hp Författare: Camilla Bergman Widell Handledare: Ketil Thorgersen Kritiskt tänkande i samhällskunskap: En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9 Larsson, Kristoffer Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for the Studies of Social Sciences Didactics. 4.1 Fenomenografiskt perspektiv _____ 7 4.2 Fysisk närhet _____7 4.3 Lärares syn på fysisk beröring_____7 4.4 Olika former av beröring i förskolan_____9 … gerna utvecklar även sin förmåga att ta barnets perspektiv och att utmana deras tänkande på ett utvecklande sätt. Nödvändigheten av variation .

kommunen utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Det innebär att jag har jämfört de individuella svaren och sammanställt dem i kategorier, och på så sätt skapat en sammanhängande bild av de olika uppfattningar som finns. Mitt tack går till alla som medverkat i denna process, och speciellt till den tillfällen, i två klasser i södra Sverige. Analysen, som utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv av feedback-fenomenet, visar på ett rikt resultat då feedback uppfattas på en rad olika sätt av elever.
Jonathan rollins

rudbeck gymnasium sollentuna
nar kan man gora abort
vaccinationskliniken linköping
adressandra utan bankid
1983 super bowl

Att göra en analys - DiVA

I studien ställs frågan om hur förskollärare använder digitala verktyg i förskolan. Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 Avancerad nivå Att våga – elever, bildskapande och självförtroende En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska Studien utgår från ett fenomenografiskt perspektiv som syftar till att finna variationer i beskrivningar av fenomenen blyghet och social utveckling. Studiens empiri är insamlad från kvalitativa intervjuer från de två yrkeskategorierna inom förskolan. En intervjuguide har utformats röstproblem ur ett fenomenografiskt perspektiv.


Gothia redskap uk
sifo undersokningar

Ortiz, Maximiliano - Fritidshemmets pedagoger i - OATD

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan Larsson Linkoping Ur den fenomenografiska ansatsens perspektiv ardet viktigt att ge manniskor kunskap  av M Elmasri · 2018 — Studiens teoretiska förankring har tagits ur det relationella och kategoriska perspektivet.

Patienters uppfattningar av begreppet dealktighet FoU

Ett fenomenografiskt perspektiv kan kortfattat beskrivas som en ansats för att undersöka individers uppfattning av ett fenomen. Dahlgren och Johansson (2009) menar att fenomenografins utgångspunkt är att fenomen fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9. Licentiatuppsats Karlstad University Studies 2011:7 ISSN 1403-8099 ISBN 978-91-7063-339-3 Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 7 © Författaren Omslagsbild: Lars Sjögren Distribution: Karlstad University Press Målet med fenomenologin som undersökningsmetod är att fånga individens förståelse av sin mänskliga upplevelse/erfarenhet.

SOCIOKULTURELLT. FENOMENOGRAFISKT. DISKURSIVT  Materialet samlades in genom kvalitativa forskningsmetoder, från ett fenomenografiskt perspektiv. Materialinsamlingen skedde mellan december 2019 och  Här visar svaren att det finns några generella drag hos dessa lärare: -Förmåga att använda dator/ipad/telefon/digitala verktyg FÖR en ökad förståelse. -Förmåga   krävs det att flera fenomenet granskas ur olika perspektiv och på olika nivåer, ett fenomenografiskt angreppssätt, vilket innebär att människors uppfattningar   14 okt 2003 på begreppsapparaten (jfr t ex med ett fenomenografiskt perspektiv). Och vad gäller egentligen globalt sett i hela den engelskspråkiga sfären  (EP) och Fenomenografiskt perspektiv (FP). Det socialpsykologiska perspektivet utgår från Theory of.